DISTANCES LĪGUMS

Šis līgums tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietni www.dreamcreate.lv juridiskā adrese: Kaņiera 4b-21, Rīga, LV-1063, (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu www.dreamcreate.lv interneta tirdzniecības vietnē. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti www.dreamcreate.lv interneta tirdzniecības vietnē.

Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs piegādā un pārdod www.dreamcreate.lv katalogā pieejamas preces (turpmāk tekstā – Preces) saskaņā ar šī līguma noteikumiem (turpmāk tekstā – Līgums).

  1. Preces pasūtīšana. Pircējs pasūta Preces, aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājaslapā www.dreamcreate.lv.

1.1. Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu informāciju, t.i., personas datus, savu kontaktinformāciju un Individualizētā vai personalizētā pasūtījuma gadījumā, visu nepieciešamo informāciju pasūtījuma kvalitatīvai izpildei.

1.2. Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Pārdevējs negarantē preces piegādi un kvalitāti.

1.3. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītājās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu.

1.4. Pasūtot preci, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar preces aprakstu un visu informāciju, kas saistīta ar konkrētu preci un ir publicēta preces aprakstā.

1.5. Kad Pircēja pasūtījums saņemts, uz norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts priekšapmaksas rēķins, kas jāapmaksā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no izrakstīšanas datuma. Priekšapmaksas rēķinā ir norādīta visa informācija, kas nepieciešama tā apmaksai.

1.6. Ja Pircējs nav veicis apmaksu rēķinā norādītajā termiņā, tad Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji anulēt pasūtījumu un atcelt preces rezervāciju.

1.7. Pasūtījuma izgatavošana tiek uzsākta tikai tad, kad ir veikta pasūtījuma apmaksa pilnā apmērā.

1.8. Individualizētas vai personalizētas Preces pasūtīšanas gadījumā, Pircējs ir tiesīgs veikt jebkuras izmaiņas savā pasūtījumā, līdz Preces apmaksas brīdim.

  1. Preces piegāde. Pasūtījums tiek piegādāts uz Pircēja norādīto adresi, pakomātu vai preču izsniegšanas punktu saskaņā ar izvēlēto piegādes veidu. Piegādes maksa nav iekļauta preces cenā.

2.1. Piegādes maksa ir atkarīga no preces svara, izmēra, piegādes attāluma un piegādes veida. Pasūtījuma piegāde tiek veikta pēc tam, kad saņemta priekšapmaksa.

2.2. Preces bez piegādes maksas var saņemt iepriekš vienojoties ar Pārdevēju, rakstot uz e-pastu info@dreamcreate.lv vai interneta vietnē www.dreamcreate.lv kontaktformas sadaļā Pircējam norādot Preces saņemšanu iepriekš vienojoties ar Pārdevēju.

2.3. Piegāde ar kurjeru tiek nodrošināta līdz Pircēja norādītās adreses durvīm. Pircējam ir jānodrošina Preces pieņemšana. Preces nevar piegādāt uz vietām, kur transporta līdzekļiem aizliegts apstāties, tādā gadījumā pasūtījumā jānorāda tuvākā vieta, kur apstāšanās ir atļauta.

2.4. Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajai personai, izņemot pasūtījuma (piegādes pasta/kurjerpasta) nodrošināšanas pakalpojumu sniegšanas nepieciešamībai.

2.5. Pārdevējs neuzņemas atbildību par preču piegādes aizkavēšanos, kas saistīta ar Pircēja izvēlētā piegādes pakalpojuma sniedzēja kavēšanos.

2.6. Gadījumos, ja piegāde aizkavējās Pārdevēja dēļ, tad Pārdevējs nekavējoties informē Pircēju par pasūtījuma piegādes aizkavēšanos.

  1. Atteikuma tiesības. Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam (krāsa, preces nosaukums un citi būtiski parametri).

3.1. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:

3.1.1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota (ņemot vērā Preces specifiku). Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un, tas ir noticis nepareizi, to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.

3.1.2. Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu.

3.1.3. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā tam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu info@dreamcreate.lv. Pircējs saņem no Pārdevēja atteikuma veidlapas formu, kuru aizpilda un nosūta Pārdevējam uz iepriekšminēto e-pastu.

3.1.4. Pircējam ir pienākums saglabāt gan pasta/kurjerpasta dokumentus par Preces saņemšanu, gan pasta/kurjerpasta dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.

3.2. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta.

3.3. Tāpat, atteikuma tiesības nevar izmantot, ja precei, kas piegādāta ar kurjeru, konstatēti mehāniski bojājumi (skrāpējumi, nobrāzumi, iespiedumi, u.c.) un tas nav bijis norādīts preces saņemšanas brīdī.

3.4. Pamanot acīmredzamus iepakojuma vai Preces bojājumus, uzstājiet, lai kurjers tos fiksē preces piegādes pavadveidlapā – tas palīdzēs noteikt, vai prece ir bojāta piegādes laikā. Ja precei ir bojāts iepakojums vai tā liekas aizdomīga, Jums ir tiesības preci nepieņemt jau piegādes brīdī.

3.5. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.

3.6. Par atgriežamās Preces pienācīgu sakomplektēšanu un iepakošanu atbild Pircējs. Ja Prece nav sakomplektēta un/vai pienācīgi iepakota, Pārdevējs nepieņem atdodamo preci.

3.7. Naudu par atgriežamo Preci Pārdevējs pārskaita uz Pircēja norādīto bankas kontu atteikuma veidlapā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja juridiskajā adresē (Kaņiera 4b-21, Rīga, LV-1063) pamatojoties uz Pircēja atteikumu.

3.8. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties sekojošā mājaslapas adresē: http://www.ptac.gov.lv.

  1. Datu apstrāde. Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.

4.1. Pārdevējs pasūtījumu apstrādei un produktu piegādes organizēšanai var pieprasīt šādus Jūsu personas datus: vārds, uzvārds, adrese, telefona numurs un e-pasts.

4.2. Pārdevējs patur tiesības informēt Pircēju par jaunām precēm, atlaidēm, pakalpojumiem.

4.2.. Ar šo apstiprinām, ka Jūsu personas dati, kuri reģistrējoties vai iepērkoties www.dreamcreate.lv, ir nonākuši mūsu rīcībā, ir pilnībā aizsargāti, tiem nevar piekļūt trešās personas, tie netiek tiražēti, pārdoti vai kā citādi nodoti tālāk. Jūsu dati tiek apstrādāti, uzglabāti un izmantoti saskaņā ar „Vispārīgās datu aizsardzības regulas” un Fizisko personu datu aizsardzības likuma” prasībām.

  1. Citi noteikumi. Šis Līgums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.

5.1. Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs veicis Preču pasūtījumu un ir spēkā līdz brīdim kamēr līgumslēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības viena pret otru.

5.2. Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.